Obalka

Psychiatria pre prax

Psychiatria pre prax


2023 1 2
2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2–3 4 5–6
2009 1 2 3 4 5 6
2008 1 2 3 4 5 6
2007 1 2 3 4 5 6
2006 1 2 3 4 5 6
2005 1 2 3 4 5 6
2004 1 2 3 4 5 6
2003 1 2 3 4 5 6
2002 1 2 3 4 5 6
2001 1 2 3 4 5
2000 1 2 3
1999

Psychiatria pre prax


2022 S1 S2e S3
2021 S1 S2 S3
2016 S1e
2015 S1 S2
2014 S1 S2
2013 S1
2012 S1
2011 S1
výber z článkov
informácie o časopise

Časopis PSYCHIATRIA PRE PRAX prináša prehľadové a praktické poznatky z oblasti diagnostiky a liečby predovšetkým psychiatrických ochorení, ale i chorôb súvisiacich s psychiatriou. Zároveň ponúka žiadané príspevky z praxe vo forme pôvodných prác a kazuistík, či prostredníctvom aktuálnych informácií z pracovísk. Prináša aj aktuálne príspevky o liekoch a liekových skupinách v psychofarmakológii, medziodborové články, či informácie a správy z domácich a zahraničných odborných podujatí. Priestor v časopise dostávajú aj príspevky venujúce sa právnej, etickej a sociálnej problematike v práci psychiatra.

Časopis je určený najmä klinickým a ambulantným psychiatrom, psychoterapeutom, lekárom príbuzných odborov a všetkým, ktorí hľadajú najnovšie poznatky z oblasti psychiatrie.

Predseda redakčnej rady a odborný editor:

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Redakčná rada:

MUDr. Ivan André, PhD., MPH, MHA
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
MUDr. Marek Zelman

Širšia redakčná rada:

MUDr. Pavel Doubek
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
MUDr. Vlasta Hanušková
MUDr. Erik Herman, Ph.D.
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
MUDr. Jozef Chval
MUDr. Vladislav Chvála
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
prof. doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
MUDr. Jaroslav Vaněk
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Mgr. Andrea Dúbravčíková

mob. phone no.: +421 910 956 370

phone: +421 2 5413 1381

e-mail: dubravcikova@solen.sk

Marek Popaďák

mob. phone no.: +421 902 170 347
phone: +421 2 5465 0647
e-mail: popadak@solen.sk

Ján Kopčok

e-mail: kopcok@solen.sk

pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu dubravcikova@solen.sk, redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku. Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Úvodné slovo

Hlavná téma a Prehľadové články
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 8 strán textu. K textu je možné priložiť obrázky (grafy) alebo tabuľky, max. počet 6. V prípade spracovávania rozsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie psychiatrami a špecialistami z iných odborov zaujímajúcich sa o psychiatriu.

Psychofarmakológia
Liekové profily, indikácie, interakcie, nežiaduce účinky liekov, terapeutické využitie konkrétneho lieku (liečiva) v klinickej praxi, klinické skúšania (priebeh a výsledky štúdií). Maximálny rozsah je 5 strán.

Medziodborové konzílium
Interdisciplinárna medziodborová diskusia, pohľad na určitú diagnózu alebo terapeutický postup od odborníkov rôznych odborov, zásady a otázky ich spolupráce.

Pôvodné práce a kazuistiky
Štúdie, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovania, zaujímavý prípad z vlastnej praxe. Maximálny rozsah je 7 strán vrátane príloh a citovanej literatúry. * Štruktúra pôvodnej práce: súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metódy alebo súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra. * Štruktúra kazuistiky: súhrn, kľúčové slová, úvod, opis vlastného prípadu (kazuistika), diskusia, záver, literatúra. Súčasťou článku by mala byť informácia, prečo si kazuistika zasluhuje publikovanie.

Ambulantná psychiatria
Zaujímavosti, novinky, odporúčanie z vašich ordinácií.

Psychoterapia
Psychoterapeutické postupy, ich aplikácia v praxi, vlastné prípady – kazuistiky.

V skratke
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach s dôrazom na prehľadnosť a praktické využitie daných informácií.

Informácie a komentáre
Reakcie na prehľadové články, zaujímavosti zo zahraničnej tlače, recenzie, predstavenie zaujímavého projektu, štúdie, postrehy z domácej a zo zahraničnej odbornej literatúry, zápisnice, komentáre, príspevky s etickou a sociálnou problematikou.

Odborné podujatia
Správy a postrehy z odborných (domácich a zahraničných) podujatí prinášajúce konkrétne informácie, praktické výstupy, poznámky pre prax, guidelines. Maximálny rozsah príspevku: 3 – 4 strany.

Právo v psychiatrii
Právna problematika – jej dosah na terapeutickú prax, aktuálne právne predpisy. Maximálny rozsah je 3 – 5 strán v závislosti od charakteru príspevku.

Online príloha * Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou * Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované * Články sa poskytujú na nahliadnutie inzertným partnerom

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom alebo na CD na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe. Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.
Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.
Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky, ktoré sú v plnom znení prístupné na internetovej stránke časopisu. Pri odosielaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálnej prekážky na publikovanie článku.
Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

 • Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný, max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 • Meno hlavného autora s titulmi, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a emailového kontaktu
 • Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom aj anglickom jazyku + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
  pôvodných prácach je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy, Výsledky, Záver
  Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and methods alebo Patients and methods; Results; Conclusion
  V kazuistikách je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Prípad, Záver
  Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Case; Conclusion
 • Text + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so zreteľne vyznačeným umiestnením v texte)
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky.
  Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú na články uverejnené v časopise Psychiatria pre prax.

Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke. Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje skratka „et al“.
Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry. Zároveň za citovaným autorom napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...)
Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).
Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.

Príklad na citovanie monografie: 1. Stoler RJ. Sex and gender. London, UK: Hogarth; 196B. 2. Brüne M. Evolučná psychiatria (Pôvod psychopatológie). Trenčín, Slovakia: Vydavateľstvo F; 2012.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku: 1. Vevera J. Komunikace s agresivním pacientem. In: Ptáček R, Bartůněk P. Etika a komunikace v medicíně. Praha, Czech Republic: Grada; 2011:381-387. 2. Zucker KJ. Gender identity disorders. In: Wolfe D, Mash E, eds. Behavioral and emotional disorders in adolescent. New York, NY: Guilford; 2006:535-562.

Príklad na citovanie článku v časopise: 1. Dragašek J, Líšková S. Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom. Psychiatr. prax. 2011;12(2):69-74. 2. Reck K, Stehle E, Reinig K, et al. Maternity bluses as a predictor of DSM-IV depression and axiety disorders in the first three months postpartum. J Affect Disord. 2009; 113(1−2):77-87.

Príklad citácie elektronického článku: 1. Rasmussen HN, Scheier MF, Greenhouse JB. Optimism and physical health: a meta-analytic review [online]. Ann Behav Med. 2009;37(3):239-256. http://link.springer.com/article/10.1007/s12160-009-9111-x. Accessed August 27, 2009. Podrobnejšie pokyny na tvorbu citácií a bibliografických odkazov nájdete na: www.psychiatriapreprax.sk

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.
 • Počet strán v závislosti od druhu príspevku.
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia, pri pôvodných prácach a kazuistikách dodržať požadované členenie opísané v náležitostiach rukopisu.
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
 • V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel.
 • Pri písaní všetkých prác (prehľadových, pôvodných prác a kazuistík) prosíme, aby text zodpovedal všeobecným zákonitostiam spisovnej slovenčiny určeným pre odbornú publikáciu (napr. pri opise prípadu v kazuistike treba uvádzať celé vety s plnovýznamovými slovesami, nie heslovito a ako výpočet laboratórnych vyšetrení); Texty určené na recenziu musia byť spracované gramaticky a štylisticky správne.
 • Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na konci článku).
 • Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
 • Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu) a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.
 • Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora.

Príspevky posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: dubravcikova@solen.sk alebo redakcia@solen.sk. Telefonický kontakt na redaktorku Mgr. Andrea Dúbravčíková: +421 2 5413 1381 alebo +421 910 956 370.

Celé Pokyny pre autorov časopisu Psychiatria pre prax si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

publikačná etika

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.